LESSON

Де починаються права людини: Уроки історії і сучасні підходи

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Тема 4. Право на справедливий суд

X Close

Тамара Калініченко, Марія Мосейчук, Никифор Яхненко

Language: Ukrainian

Право на справедливий суд дотичне до двох понять: справедливість та правосуддя. Причому у цих двох поняттях коренем є слово «право», яке розуміється як «правда, праве, тобто правильне, істинне діло» тощо. Ідея справедливості та правосуддя як реалізації справедливості за допомогою влади має дуже давню історію. Саме поняття справедливості  не однозначне, воно має різноманітні трактування у філософії, етиці, праві, соціально-економічних та соціально-політичних вченнях. Однак  право на справедливий суд є незаперечною цінністю сучасної демократії, що ґрунтується на повазі до людської гідності та правах і свободах людини. Ст.6 Європейської Конвенції про захист основоположних прав і свобод людини не лише визначає фундаментальність цього права, але й гарантує його реалізацію.  Мета і предмет статті закріплюють принцип верховенства права, на підставі якого формується і будується суспільство, а також частково відображають загальну для країн-учасниць спадщину у обстоюванні демократії. Право на справедливий суд ― це саме те положення Конвенції, на яке найчастіше покликаються заявники, які звертаються до Європейського суду з прав людини.

Розмова про право на справедливий суд має мотивувати учасників заняття на роздуми про верховенство закону і права. Права людини у практиці судочинства, збудованого на основі принципу верховенства права,  є первинними, тому суддя у судовому процесі має керуватися не законом, що може мати неправовий характер, а саме правами людини, тлумачення яких містить міжнародне та національне законодавство.  Конституція України у ІІ розділі містить перелік прав і свобод людини, які є нормами прямої дії. Українська судова система, однак, має ряд проблем, розв’язання яких  наблизить українську практику правосуддя до стандартів європейської системи захисту прав людини. Забезпечення реальної незалежності судової гілки влади, розуміння суддями та усією системою української юстиції принципу верховенства права, подолання вибіркового характеру правосуддя, імплементація рішень Європейську Суду з прав людини в українське законодавство ― це далеко не повний перелік завдань реформування  системи правосуддя в Україні. 

Право повинно узгоджуватися з системою соціальних цінностей, по можливості дотримувати баланс інтересів, мати на меті загальне благо, стабільність і соціальний прогрес. Право на правосуддя чи на справедливий суд ― це складний комплекс конституційно закріплених процесуальних прав, які мають гарантувати основні права і свободи людини. Зазвичай це право спирається на  принцип презумпції невинуватості, на право не свідчити проти себе та своїх близьких, право на швидкий, публічний та неупереджений судовий розгляд, заборону використовувати в суді докази, отримані незаконним шляхом, право засудженої особи на перегляд вироку судом вищої інстанції тощо. 

Дидактичний ресурс теми, що включає відеосвідчення, історичний матеріал про повне порушення права на справедливий суд тоталітарною державною владою, матеріали про сучасний стан речей, має сприяти розвитку почуття справедливості, розуміння учасниками заняття важливості реальної демократії та цінностей, які захищаються правом на справедливий суд.