LESSON

Де починаються права людини: Уроки історії і сучасні підходи

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Тема 8. Приватність та її межі

X Close

Леонід Черняк, Есфір Безимянна, Галина Козирська

Language: Ukrainian

Серед  переліку прав людини, який включає у себе політичні, соціально-економічні та соціально культурні права, особливе місце належить захисту особистого або приватного аспекту життя людини. Приватність (від латин. privatusприватний, окремий, домашній) тісно пов’язана з людською гідністю. Право на приватність або право на повагу до особистого життя гарантується низкою міжнародних документів, серед яких ст. 19 Загальної декларації прав людини.

Більшість країн світу визнають право на приватність, яка має різні прояви. Конституції багатьох країн передбачають такі аспекти приватності, як право на недотор­канність житла та таємницю кореспонденції. Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції, кожен має право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і таємниці кореспонденції. Частиною 2 цієї  статті передбачено, що органи державної влади у демократичному суспільстві не можуть втручатися у здійснення цього права інакше, ніж згідно з законом і у випадку необхідності в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Право на приватність гарантується  і в Україні. Зокрема, ст. 30 Конституції України захищає територіальну приватність (недоторканність житла), ст. 31 — комуніка­ційну приватність (таємниця листування, телефонних розмов, телеграфна та інша кореспонденція), ст. 32 — інформаційну приватність («ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Консти­туцією України», «не допускається збирання, зберігання, використання та поши­рення конфіденційної інформації про особу без її згоди»), а ст. 28 — деякі аспекти фізичної приватності («жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам»).

Поняття приватності настільки об'ємне і динамічне, що його проявам у повсякденному житті не можна дати всеохоплюючого визначення чи сталого переліку. Саме тому дане заняття не переслідує мети надати  «повні» знання про дане право, а ставить завдання запропонувати можливість «відчути» його важливість та показати ризики і наслідки його порушення на прикладі свідчень жертв нацизму та сталінізму і  на прикладах сучасної європейської правозахисної практики.

Заняття побудовано у такий спосіб, який дає можливість педагогу визначити тривалість та глибину чи обсяг вивчення теми. Вчителеві необхідно ознайомитися з відеосвідченнями, матеріалами ЄСПЛ,  освітніми старетегіями щодо їх опрацювання  та необхідним для пояснень теоретичним матеріалом, який міститься у розділі «Матеріали для викладача». Також під час проведення заняття слід виявляти особливу делікатність і тактовність, оскільки опрацювання поняття «приватність» особливо дотичне до відчуттів кожної людини.

Якщо дане заняття не перше, а проводиться у системі вивчення тем посібника, варто запропонувати випереджуюче завдання, яке сформульоване на початку опису ходу заняття. Це мотивуватиме учасників заняття до глибшого осмислення понять, ключових  у даній темі. Пропоноване заняття змістовно пов’язане з іншими темами посібника, де розглядаються свобода думки, совісті і релігії, право на справедливий судовий розгляд, свобода від дискримінації.