LESSON

Де починаються права людини: Уроки історії і сучасні підходи

Lesson By: USC Shoah Foundation
Grade Range: 9-12

Тема 9. Свобода думки, совісті та віросповідання

X Close

Ганна Кахно

Language: Ukrainian

 • Ганна Кахно

  Language: Ukrainian

 • Борис Фельдман

  Language: Ukrainian

 • Альфред Шраєр

  Language: Ukrainian

 • Аврам Анапольський

  Language: Ukrainian

 • Анастасія Казак 1

  Language: Ukrainian

 • Анастасія Казак 2

  Language: Ukrainian

Свобода думки, совісті та релігії в останні роки стає предметом усе більшої уваги Європейського Суду та інших інституцій, що покликані захищати права людини. Політика мультикультуралізму, процеси глобалізації та інтенсивні міграційні потоки ставлять виклики перед сучасним світом у сфері забезпечення права на свободу думки, совісті та релігії і, відповідно, перед кожним, хто відчуває потребу в такому захисті.

Поняття «свобода совісті» та свобода віросповідання» не ідентичні, хоча між ними існує тісний зв’язок. З певною мірою умовності можна стверджувати, що друге ― вужчий різновид першого: людина може дотримуватися будь яких поглядів та переконань, зокрема сповідувати будь-яку релігійну систему або не мати релігійних переконань взагалі. Вільний вибір ставлення до релігії означає, що особа має можливість самостійно, без зовнішнього тиску, примусу чи загрози дискримінації визначати своє ставлення  до конкретної релігії чи до релігії як світогляду загалом. Окрім цього, свобода совісті передбачає внутрішню свободу вибору морально-етичних переконань, охоплює всі аспекти інтелектуального та духовного життя людини, тому стоїть в одному переліку зі свободою думки.

Сутність права на свободу думки, совісті та релігії дуже складна для пояснення, оскільки потребує розуміння, розрізнення й постійного аналізу самих понять. Додаткової складності додає те, що дане право має різне формулювання в різних документах. Наприклад, ЗДПЛ говорить про свободу думки, совісті та релігії, а в Конституції України вживається вираз «право на свободу світогляду і віросповідання». Це зумовлює специфіку заняття: учасники мають опрацювати термінологію та закладені у ній смисли, через конкретні ситуації та приклади зрозуміти суть права, можливі варіанти його реалізації та шляхи захисту. Боротьба за свободу віросповідання триває уже багато століть і сповнена різними трагічними конфліктами. Незважаючи на еволюцію розуміння  суті права на свободу  думки, совісті та релігії, саме  у ХХ столітті  відбулася правова кодифікація  спільних цінностей, дотичних до свободи віросповідання.

Заняття, за аналогією до інших модулів, містить  кілька блоків: історична перспектива розуміння свободи думки  та релігії, приклади брутального порушення права на свободу думки, свободи та  релігії у недемократичних суспільствах, сучасне розуміння суті цього права та механізмів  його захисту на основі справ ЕСПЛ. Залежно від кількості навчального часу, готовності аудиторії аналізувати ті чи інші аспекти змісту, викладач має можливість  розглянути навчальні питання на різному рівні та у різному обсязі, досягаючи навчальних цілей відмінними методами.

Також слід наголосити, що дане право тісно пов'язане з іншими правами, такими як свобода висловлювань, свобода мирних зібрань, право на невтручання у приватне та сімейне життя, заборона дискримінації тощо. Під час проведення заняття викладачу необхідно брати до уваги, що питання, пов'язані зі свободою думки, совісті та релігії, належать до глибоко приватних сфер людського буття,  тому слід бути дуже коректним як у власних висловлюваннях, так і вимагати коректності від учасників заняття, а у разі необхідності зупиняти висловлювання учасників, які потенційно можуть провокувати  образу, приниження чи відчуття меншовартості в інших.