Search

Displaying 1 - 7 of 7 results
Monday, June 9, 2014
Každá hodina zahŕňa svedectvá z archívu Inštitútu.
Tuesday, April 27, 2010
Nitra, 27. apríla 2010. Dokumentačné Stredisko Holokaustu v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Nitre a USC Shoah Foundation usporiadali v tomto roku už tretí seminár pre učiteľov, na tému: Využívanie videosvedectiev vo vzdelávacom procese. Takmer 40 učiteľov histórie, literatúry, etiky a občianskej náuky bolo na konkrétnych prípadoch oboznámených s možnosťami využitia filmových svedectiev z archívu USC Shoah Foundation na vzdelávacie účely, a to na celoslovenskej aj regionálnej úrovni.
Monday, February 4, 2013
Margita Schwalbová opisuje, ako sa dostala ako dobrovolníčka do prvého transportu Židov z Bratislavy.
Tuesday, June 10, 2014
Margita Schwalbová sa narodila roku 1915 v Liptovskom Mikuláši. V piatom ročníku štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave bola z fakulty vylúčená kvôli svojmu židovskému pôvodu, nakoľko začal platiť numerus clausus. Počas Slovenského štátu bola deportovaná prvým transportom Židov z Bratislavy, a zvyšok vojny prežila v koncentračných táboroch Osvienčim, Neustadt-Glewe a Ravensbrück. Po skončení vojny dokončila štúdium medicíny na Karlovej univerzite v Prahe, pracovala v Detskej fakultnej nemocnici UK v Bratislave, a začiatkom šesťdesiatych rokov sa stala docentkou v obore pediatrie.
Tuesday, October 18, 2011
Národnostný magazín venovaný Komárňanskej židovskej obci, vysielaný 18. 10. 2011, opisuje aj seminár pre učitelov, na ktorom Martin Šmok predstavil archív interview USC Shoah Foundation Institute, skúsenosti s využitím spomienok pamätníkov v regióne, aj urývky z rozhovorov relevantných pre zachytenie židovskej historie Komárna a okolí.In English
Friday, January 31, 2014
Tento strihový film, ktorý si môžete stiahnuť do svojho počítača, obsahuje úryvky zo svedectiev pamätníkov holokaustu z archívu vizuálnej histórie USC Shoah Foundation. Všetci sa narodili v poľskom meste Osvienčim (Oświeçim), ktoré je dnes, žiaľ, známe predovšetkým kvôli systému koncentračných táborov  s názvom Auschwitz, ktorý v meste a okolí vybudovala nemecká nacistická okupačná správa.
Friday, January 31, 2014
História mesta siaha najmenej do 12. storočia. Po prvom delení Poľska v roku 1772 bolo mesto pripojené k habsburskému Rakúsku, k poľskej správe sa vrátilo až po skončení prvej svetovej vojny. Medzitým sa Osvienčim stal priemyselným centrom a dôležitou železničnou križovatkou. V roku 1921 malo mesto 4 950 židovských obyvateľov. V predvečer druhej svetovej vojny žilo v Osvienčime 8 000 židov, viac ako polovica populácie mesta. V októbri 1939 bolo mesto pripojené k Veľkonemeckej ríši.