Využívanie videosvedectiev vo vzdelávacom procese: Semináre pre učiteľov v Nitre, Košiciach a Prešove
Tue, 04/27/2010 - 12:00am

Nitra, 27. apríla 2010. Dokumentačné Stredisko Holokaustu v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Nitre a USC Shoah Foundation usporiadali v tomto roku už tretí seminár pre učiteľov, na tému: Využívanie videosvedectiev vo vzdelávacom procese. Takmer 40 učiteľov histórie, literatúry, etiky a občianskej náuky bolo na konkrétnych prípadoch oboznámených s možnosťami využitia filmových svedectiev z archívu USC Shoah Foundation na vzdelávacie účely, a to na celoslovenskej aj regionálnej úrovni.

Rovnako ako pri predchádzajúcich seminároch, konaných v Metodicko-pedagogických centrách v Košiciach a Prešove, išlo nielen o teoretické predstavenie možností začlenenia audiovizuálneho materiálu do súčasných výukových programov, ale i o zvyšovanie záujmu zúčastnených pedagógov pri tvorbe vlastných vyučovacích hodín, založených na týchto svedectvách. Zatiaľ čo na seminári v Košiciach boli prezentované regionálne výpovede týkajúce sa osudov židovského a rómskeho etnika počas Maďarskej okupácie, v Prešove a Nitre bola väčšina diskutovaných úryvkov rozhovorov venovaná spomienkam na menej známe aspekty existencie Slovenského štátu, ktoré prinášali často nečakané a veľmi zložité morálne rozhodnutia. Prítomní pedagógovia sa zhodli, že ak sa dodržia predstavené metodiky, filmové výpovede z archívu USC SFI sú nielen cenným historickým materiálom, ale aj účinným médiom pre podporu diskusií o aktuálnych problémoch slovenskej spoločnosti, či roly jednotlivca v nej- a to na všetkých vzdelávacích úrovniach.

Ak máte záujem o usporiadanie podobného semináru, alebo ak ste pedagógom a chceli by ste tieto unikátne materiály z archívu USC SFI použiť na svojich vyučovacích hodinách, kontaktujte prosím Dokumentačné Stredisko Holokaustu alebo Martina Šmoka (koordinátor vzdelávacích programov USC SFI v Evrópe).

TAGS: